Navigace

Obsah

Současnost obce

 

Důvod založení objektu

Česká republika se člení na obce, které jsou základními samosprávnými celky. Obec je samostatně spravována zastupitelstvem.

Činnost obce vychází ze zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění  pozdějších změn a doplnění. Obcí je obec, ve které do počátku účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb. působil místní národní výbor. Obec spravuje své záležitosti samostatně/ dále jen samostatná působnost/. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.

Do samostatné působnosti patří zejména:

 • schvalování programu rozvoje územního obvodu obce a provádění kontroly jeho plnění
 • hospodaření s majetkem obce
 • sestavování rozpočtu obce, hospodaření podle něj a vyúčtování hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok
 • zřizování trvalých nebo dočasných peněžních fondů
 • stanovení druhů místních poplatků a jejich sazeb podle vlastního zákona
 • vydávání obecně závazných vyhlášek ve věcech patřících do samostatné působnosti
 • volba, zřizování a ustanovování orgánů obce

 

Rozloha obce:

 • 4 288 ha

Počet obyvatel

 • 400 české národnosti
 • 15 cizinců

 


 

Části obce – rozdělenísoučasnost

Rožmitál na Šumavě 

 • ulice Na Sadech
 • ulice Močerady

Rožmitál na Šumavě, část -  Hněvanov

 • ulice Sedlíkov

Rožmitál na Šumavě, část - Michnice

Rožmitál na Šumavě, část - Čeřín

 • ulice Jistebník
 • ulice Skupečná

Rožmitál na Šumavě, část - Zahrádka

 • ulice Vyšší Hodonice

 


 

V obci fungující složky při OÚ

JSDH – založen v roce 1946 a sčítá celkem kolem 20 členů . V současné době začal aktivně pracovat, účast na přátelských i okrskových soutěží. Pravidelně pořádá sběr železného šrotu. Aktivní účast při likvidaci požárů.

TJ - fotbalové družstvo ukončilo svoji činnost, ale v současné době je snaha znovu družstvo obnovit a účastnit se soutěží.

 


 

Zájmová činnost

Dívčí klub – věková hranice asi od 35 let a výše. Místní ženy tvoří výzdoby k různým akcím a společně slaví životní jubilea.

Myslivecké sdružení – zajišťují krmení zvěře v zimním období a konají pravidelné hony a naháňky.

 


 

Cyklostezky


3 cyklostezky:

 1. Povltavská – u nás začínající na Jistebníku – Čeřín – Rožmitál na Šumavě – Hněvanov - vedoucí do Trojan a dál na hranice
 2. Zahrádka – Rožmitál – spojnice cyklostezky z Kaplice, přes Omlenice.
 3. Rožmitál na Šumavě – Metlice – Rožmberk nad Vltavou.

 


 

Akce a slavnosti

 • Masopust
  • V naší obci se v dřívějších letech tradičně pořádal masopust a bohužel v roce 1964 se konal poslední. Z té doby je zachován krátký dokumentární záznam z koledníků z roku 1961.
  • V roce 2008 se v naší obci tato tradice obnovila, kdy nám koledu předvedlo Masopustní sdružení Dolní Dvořiště.
 • Maškarní karneval – ve spolupráci ze ZŠ Rožmitál na Šumavě.
 • Velikonoční řehtání dětí - místní děti obchází vesnici s řehtačkami od čtvrtka do soboty a v pondělí koledují.
 • Májový táborák a stavění májky
 • Slet čarodějnic a čarodějů – průvod obcí s úklidem a večerní taškařice.
 • Den matek – vystoupení dětí z MŠ a ZŠ, kulturní program a zábava.
 • Den dětí - zábavné hry.
 • Rozloučení se školou a vítání občánků.
 • Pietní akt k výročí úmrtí Petra Valeše – místní občan padlí v misi UNPROFOR.
 • Setkání rodáků - jedenkrát za dva roky, mše v místním kostele.
 • Pouťová zábava – atrakce a zábava pod širým nebem.
 • Slavnostní zahájení školního roku.
 • Vepřové hody– přátelské posezení s ochutnávkou zabijačkových výrobků.
 • Mikulášská a vánoční besídka – kulturní program s občerstvením a zábava.
 • Silvestrovská diskotéka – pořádá místní "Hostinec u Růže" .
 • V místním kostele sv. Šimona a Judy
  • farář pan Pavel Šimák pořádá k významným výročím různé akce 
  • varhanní a kytarové koncerty

 


 

Občanská vybavenost

 • Základní škola a Mateřská škola
 • Obchod Jednoty
 • Pošta
 • Zdravotní středisko
 • Pohostinství
 • Vývařovna pro důchodce